Paddle for the Earth Kick-Off Meeting Sets the Course for a Sustainable Adventure

In a groundbreaking initiative to promote sustainable kayaking and canoeing practices, a kick-off meeting for the “Paddle for the Earth” project took place on December 19, 2023. The gathering marked the beginning of an ambitious project aimed at fostering environmental responsibility, community engagement, and inclusive outdoor activities. Attended by key stakeholders, the meeting laid the foundation for an exciting and impactful endeavor.

Led by project coordinator Filip Karamarko, the gathering featured key stakeholders from diverse organizations, including Kajak Kanu Klub Mladost, Caritas zagrebačke Nadbiskupije, Budapest Association for International Sport, and Kajakaško društvo Brkati som. The meeting began with a warm welcome and technical insights, followed by partner presentations that fostered mutual understanding and potential collaborations. Coordinator outlined the project’s main components, objectives, and a budget.

The session also highlighted efficient project management tools, including the FTOP and SyGMa platforms, and established informal communication channels like cloud storage and a communications group. Partners expressed their commitment to adhering to Grant Agreement regulations, focusing on operational tasks and responsibilities. With a shared vision for sustainability within water sports, the “Paddle for the Earth” project sets a promising precedent for eco-friendly practices.

Project Overview: Paddle for the Earth

“Paddle for the Earth” is a multifaceted project that encompasses various initiatives focused on promoting sustainable practices, community involvement, and outdoor sports. Among the project’s key components are training sessions on the implementation of eco-friendly kayaking and canoeing practices, clean-up events to preserve natural water bodies, and the provision of outdoor sports activities for underprivileged individuals. Additionally, the project aims to organize kayak races for school kids and offer kayaking opportunities for individuals of all age groups.

Key Outcomes and Next Steps

The kick-off meeting yielded fruitful discussions on project objectives, timelines, and collaborative efforts. Participants shared their perspectives on how to best integrate sustainability into kayaking practices and engage diverse communities. The next steps involve the development of a Needs Assessment and Guidelines for sustainable kayaking and canoeing practices, and outreach strategies to ensure the project’s success.

As “Paddle for the Earth” sets sail on this transformative journey, the collective passion and expertise of the attendees promise an exciting and impactful adventure ahead. Stay tuned for updates on how this project will make waves in promoting sustainable outdoor activities and fostering a sense of community and environmental stewardship and for updates as the project progresses towards fostering a harmonious relationship between paddlers and the environment.

Together, we paddle for a greener Earth!!!

Kick-off sastanak projekta “Paddle for the Earth” postavlja smjer za održivu avanturu

U inovativnoj inicijativi za promicanje održivih praksi kajakaštva i kanuizma, kick-off sastanak za projekt “Paddle for the Earth” održan je 19. prosinca 2023. Okupljanje je označilo početak ambicioznog projekta s ciljem poticanja odgovornosti prema okolišu, sudjelovanja zajednice i inkluzivnih aktivnosti na otvorenom. Sastanku su prisustvovali ključni dionici, postavljajući temelje za uzbudljivu i značajnu inicijativu.

Pod vodstvom koordinatora projekta Filipa Karamarka, sastanak je okupio ključne dionike iz različitih organizacija, uključujući Kajak Kanu Klub Mladost, Caritas zagrebačke Nadbiskupije, Budapest Association for International Sport i Kajakaško društvo Brkati som. Sastanak je započeo srdačnim dobrodošlicama i tehničkim uvidima, a zatim su uslijedile prezentacije partnera koje su poticale međusobno razumijevanje i potencijalne suradnje.

Koordinator je izložio glavne komponente projekta, ciljeve i proračun. Tijekom sesije istaknuti su učinkoviti alati za upravljanje projektima, uključujući platforme FTOP i SyGMa, te su uspostavljeni neformalni kanali komunikacije poput pohrane u oblaku i komunikacijske grupe. Partneri su izrazili predanost poštivanju propisa o Ugovoru o dodjeli sredstava, fokusirajući se na operativne zadatke i odgovornosti. S zajedničkom vizijom za održivost u vodenim sportovima, projekt “Paddle for the Earth” postavlja obećavajući presedan za ekološke prakse.

Pregled projekta: Paddle for the Earth

Projekt “Paddle for the Earth” je višedimenzionalna inicijativa koja obuhvaća različite akcije usmjerene na promicanje održivih praksi, sudjelovanje zajednice i sportskih aktivnosti na otvorenom. Među ključnim komponentama projekta su edukacijske sesije o implementaciji ekoloških praksi kajakaštva i kanuizma, akcije čišćenja radi očuvanja prirodnih vodenih tijela te pružanje sportskih aktivnosti na otvorenom za socijalno ugrožene pojedince. Osim toga, projekt ima cilj organizirati utrke kajaka za školsku djecu i pružiti mogućnosti za kajakaše svih dobnih skupina.

Ključni rezultati i sljedeći koraci

Kick-off sastanak donio je plodne rasprave o ciljevima projekta, vremenskim okvirima i suradničkim naporima. Sudionici su dijelili svoje perspektive o najboljem načinu integracije održivosti u prakse kajakaštva i o uključivanju raznolikih zajednica. Sljedeći koraci uključuju razvoj procjene potreba i smjernica za održive prakse kajakaštva i kanuizma, te strategije za osiguranje uspjeha projekta.

Dok “Paddle for the Earth” isplovljava na ovu transformacijsku avanturu, zajednička strast i stručnost sudionika obećavaju uzbudljivu i značajnu budućnost. Ostanite s nama za nadolazeće informacije o tome kako će ovaj projekt stvarati valove u promicanju održivih aktivnosti na otvorenom i razvijati osjećaj zajedništva i ekološke odgovornosti te kako bismo pratili napredak projekta prema razvijanju harmoničnog odnosa između kajakaša i okoline.

Svi zajedno veslamo za zeleniju Zemlju!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)